Støtter

Tænketanken DEA
Tænketanken DEA producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6 årige, ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og forskning og innovation. Det gør vi, fordi vi tror på, at viden og erfaring er altafgørende i arbejdet med at styrke værdiskabelsen og væksten i Danmark – i både offentlige og private organisationer. DEA er en non-profit og politisk uafhængig tænketank, som blev lanceret den 5. maj 2010. Bag DEA står foreningen DSEB, der de sidste 130 år har arbejdet for at styrke adgangen til bedre uddannelse og forskning for danske virksomheder.

Vi har arbejdet en del med unge og ungdomskultur, særligt ifm. unges valg af ungdomsuddannelse, og ved i den forbindelse, hvor vigtig seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er for unge – og samtidigt også, hvor svært det kan være. Derfor støtter vi en landsdækkende udrulning af Ungdomsmodtagelsen, fordi Ungdomsmodtagelsen giver unge mulighed for at få anonym og uvildig rådgivning om emner, der er særligt følsomme, men også helt centrale for den unges liv og livsmuligheder.
Jeg giver derfor min fulde støtte til en national udrulning af Ungemodtagelsen.

Bedste hilsner,
Stina Vrang Elias
Adm. direktør
Tænketanken DEA

 

Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningen er professions- og faglig forening for ca. 2.900 jordemødre og jordemoderstuderende. Foreningen arbejder på det professionsfaglige område for reproduktiv og seksuel sundhed gennem hele livet. Nøgleord i Jordemoderforeningens arbejde er forebyggelse, let adgang til kvalificerede ydelser, rådgivning, dialog og behandling med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets forhold samt tværfagligt samarbejde.

Jordemoderforeningen har siden oprettelse af den første Ungdomsmodtagelse støttet op om dannelse af en organisation, der har unge som målgruppe.

Unge kan som alle andre gå til deres praktiserende læge – for eksempel for at få prævention. Men der er mange andre spørgsmål og tanker, der melder sig, når man går fra at være barn over ungdom til voksen, som det ikke er indlysende, at man søger til en læge med.

For nogle unge vil det også være en fordel at kunne møde en ”neutral” person, når de søger oplysning om sex, samliv og prævention.

Mange unge går ind i voksenlivet med psykiske bekymringer og en sårbarhed, der kan følge dem gennem livet. I en ungdomsmodtagelse kan et tværfagligt team specialisere sig i de spørgsmål og problematikker, som berører denne aldersgruppe og målrette et tilbud, der matcher unges behov.

Erfaringer fra MeToo-bevægelsen viser også et behov for, at vi allerede fra tidligt i livet taler om, hvordan vi lever sammen i respekt for hinandens grænser.

Jordemoderforeningen anbefaler, at der oprettes ungdomsmodtagelser over hele landet, så alle unge får nem og umiddelbar adgang til samtale og behandling af professionelle med særlig indsigt i denne målgruppe.

Vi ser også med oprettelse af ungdomsmodtagelser en mulighed for at aflaste de praktiserende læger.

Jordemoderforeningen arbejder for styrkelse af reproduktiv og seksuel sundhed gennem hele livet. Oprettelse af et landsdækkende tilbud om adgang til samtale og behandling på  ungdomsmodtagelser er en vigtig brik i dette arbejde.

Jordemoderforeningen har støttet op om oprettelse af Ungdomsmodtagelser siden den første modtagelse blev oprettet. Vi har både politisk og fagligt argumenteret for oprettelse af særlige tilbud til unge omkring reproduktiv og seksuel sundhed som en strategi for forebyggelse og for at sikre lighed i sundhed.

Jordemødre vil qua deres indsigt i reproduktiv sundhed og samliv og deres kommunikative kompetencer være oplagte at tilknytte i ungdomsmodtagelser.

Jeg giver derfor UNGDOMSMODTAGELSERNE de varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen,
Lis Munk
Formand for Jordemoderforeningen

 

Børns Vilkår
Børns Vilkår er en social humanitær interesseorganisation, som arbejder for at forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Organisationens overordnede fokusområder er omsorgssvigt, skolesvigt, digitale svigt og psykisk mistrivsel.

Børns Vilkår finder etableringen af UNGDOMSMODTAGELSER interessant da vi i Børns Vilkår kan se, at den psykiske mistrivsel blandt unge er høj og meget tyder også på, at den er stigende. På Børnetelefonen er antallet af unge, der henvender sig, steget markant de seneste år. De unge henvender sig typisk med mere komplekse og alvorlige problemer end børnene. Med en anonym rådgivning kan vi gøre noget for at hjælpe de unge, men vi kan slet ikke gøre nok. Mange unge har brug for længerevarende støtte med inddragelse af aktører i deres nærmiljø, og den mulighed findes ikke i dag for unge, som ikke har en social sag i kommunen. Derfor ser vi i Børns Vilkår et stort behov for at etablere ungdomsmodtagelser i alle kommuner, hvor unge kan møde op og få kvalificeret hjælp og rådgivning. Ungdomsmodtagelserne vil på den måde være et stærkt supplement til de mange virtuelle rådgivninger som f.eks. BørneTelefonen, hvor unge kan henvende sig med deres problemer. Børns Vilkår vil inden for de kommende år udvikle nye rådgivningstilbud til unge, herunder et virtuelt ungeunivers, hvor unge kan søge indirekte rådgivning. Det vil være oplagt, at Børns Vilkårs nye ungeindsatser udvikles som supplement til og i samarbejde med landsdækkende ungdomsmodtagelser.

Børns Vilkår ser følgende udbytte ved en landsdækkende udrulning af UNGDOMSMODTAGELSER: Mange undersøgelser viser, at der er en stigende mistrivsel blandt unge, og at også unge som kommer fra ressourcestærke familier i stigende grad, mistrives og har brug for hjælp og støtte i kortere eller længere perioder af deres ungdomsliv. Disse unge opfanges ikke i dag i tilstrækkelig grad af kommunernes tilbud, og når de unge begynder på ungdomsuddannelserne, er der ikke længere det samme fokus på det unges trivsel fra institutionel side. Mange unge står derfor alene med deres udfordringer, og det fører for nogle unge til alvorlig mistrivsel og frafald på
ungdomsuddannelserne. Børns Vilkår ser et stort behov for en lokal fysisk instans, som kan samle disse unge op. Mange unge nyder godt af virtuel rådgivning, som de blandt andet kan få på Børnetelefonen, men Børns Vilkår kan ikke tilbyde længerevarende forløb for de unge, og det er her Ungdomsmodtagelserne vil kunne løfte en stor og vigtig opgave, som ikke bliver løftet i dag.

På den måde vil Ungdomsmodtagelserne kunne bidrage til at løfte den vision, som Børns Vilkår har sat i sin ungestrategi om at alle unge skal trives. Børns Vilkår kan støtte op om UNGDOMSMODTAGELSERNE på følgende måde: I Børns Vilkår deler vi gerne vores omfattende viden om unge fra Børnetelefonen med Ungdomsmodtagelserne, og vi er også interesserede i at indgå i et konkret samarbejde om, hvordan ungdomsmodtagelserne kan spille sammen med Børns Vilkårs kommende ungeindsatser og ikke mindst kommende nye online ungesite. Børns Vilkår er meget inspireret af den svenske model, som Ungdomsmodtagelserne også er inspireret af, og vi vil gerne være med til at lave noget tilsvarende i Danmark, så alle unge, der mistrives, kan få enten et virtuelt eller fysisk tilbud
om rådgivning og støtte.

Jeg giver derfor UNGDOMSMODTAGELSERNE de varmeste anbefalinger.
Med venlig hilsen,
Rasmus Kjeldal, direktør

 

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en landsdækkende NGO, der arbejder målrettet for at skabe bedre vilkår for gravide og børnefamilier. Vi støtter og styrker gennem både professionel rådgivning og frivillige aktiviteter. Samtidig arbejder vi politisk for at sikre en lovgivning, som forbedrer vilkårene for udsatte børnefamilier og gravide.

I forlængelse heraf rådgiver vi også mange af de helt unge familier. Ligesom vi hjælper og støtter kvinder og par, der er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge at få en abort.

Vi ved i den forbindelse hvor vigtigt det forebyggende arbejde er, og vi ved hvor væsentlig seksuel og reproduktiv sundhed er for det enkelte menneskes trivsel.

Vi vil derfor gerne med denne interessetilkendegivelse bakke op om etableringen af flere Ungdomsmodtagelser i Danmark, idet vi ser en landsdækkende udrulning af Ungdomsmodtagelser i Danmark som et væsentligt forebyggende anker i ønsket om at forbedre unges seksuelle og reproduktive trivsel.

Bedste hilsner
Ninna Thomsen
Direktør Mødrehjælpen

 

Danner
Danner er en organisation, der driver et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn. Derudover tilbyder vi ambulant rådgivning i samarbejde med krisecentre i Danmark, pt. 6 steder i landet samt udslusningsboliger fra krisecenter. Et videncenter evaluerer og måler på indsatserne, der udover de nævnte tæller både træning i ind og udland, ligestillingsarbejde og politisk arbejde.

Danner støtter op om ungdomsmodtagelser fordi de vil have betydning som henvisning til de kvinder og teenagere, der kommer på Danner, enten som beboere eller i ambulant rådgivning. Mange har komplekse problemstillinger og har også brug for de ydelser, der tilbydes i ungdomsmodtagelserne. Mange unge kvinder, vi kommer i kontakt med, har kun lidt eller intet netværk, har dårlig psykosocial trivsel og en manglende seksuel sundhed.

Danner ser følgende udbytte ved en landsdækkende udrulning af UNGDOMSMODTAGELSER:
Vi tænker det er godt for målgruppen, som krisecentre i Danmark samlet set får mulighed for at henvise unge til et tilbud, der ikke hidtil har været til rådighed. Der er også for mange af vores kvinder en normalitet i at kunne komme i rådgivning, som benyttes også af unge, der ikke har åbenlyse problemstillinger.

Danner kan støtte op om UNGDOMSMODTAGELSERNE på følgende måde:
Vi påtænker at samarbejde / henvise og vil da også søge sparring og vidensdeling til fælles bedste.

Jeg giver derfor UNGDOMSMODTAGELSERNE de varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen,
Lisbeth Jessen
Direktør

 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har omkring 1450 medlemmer, som alle er sundhedsplejersker. Det er et fagligt selskab organiseret under DSR, som et selvstændigt selskab. Vi  ønsker at udbrede viden og nyeste viden til vores medlemmer. Derigennem håber vi at kunne fremme børn, unge og familiers sundhed og trivsel.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker finder etableringen af UNGDOMSMODTAGELSER interessant, da alle unge bør have mulighed for at få hjælp, råd eller vejledning. For at skabe lighed i sundhed mener vi, at Ungdomsmodtagelser skal være tilgængelig i hele landet. Unge i dag har mange spørgsmål og de har brug for et sted, hvor de kan henvende sig og blive mødt.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker ser følgende udbytte ved en landsdækkende udrulning af
UNGDOMSMODTAGELSER:
At unge får mulighed for gratis prævention
At unge får et sted at henvende sig med deres spørgsmål/problemer
At unge bliver mødt på deres præmisser
At vi som sundhedsplejersker har muligheden for at skabe kontakt ind til ungdomsmodtagelser

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker kan støtte op om UNGDOMSMODTAGELSERNE på følgende måde:
– Ved at være en sparringspartner og bruge vores netværk til at øge kendskabet til Ungdomsmodtagelserne via medlemsblad, FB-grupper og hvis det ønskes en plads til et oplæg på vores årlige landskonference i 2022.

Jeg giver på vegne af bestyrelsen UNGDOMSMODTAGELSERNE de varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen
Susanne Rank Lücke
Formand
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Baba – fordi far er vigtig
Baba -fordi far er vigtig er skabt som bæredygtigt koncept under Fonden for Socialt Ansvar, for og med fædre, der styrker, forebygger og skaber forandring. Foreningen har til formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i børns liv

Baba- fordi far er vigtig finder etableringen af UNGDOMSMODTAGELSER interessant da vi ser et potentiale i muligheden for samarbejde og sparring med Ungdomsmodtagelsen om emner der kan være tabu-belagte for forældre(fædre) at berøre i samtaler deres børn i forbindelse psyko-social og seksuel sundhed, samt en reel mulighed for henvisning hvis samtalen med barnet/den unge strander. (et kortere projekt i Københavns Kommune med undersøgelse af netop dette behov, blev udarbejdet i 2019. Se vedhæft)

Baba- fordi far er vigtig ser følgende udbytte ved en landsdækkende udrulning af UNGDOMSMODTAGELSER: Mulighederne for at alle unge i Danmark får et rådgivningsrum der er deres egen i bevidsthed om at deres forældre anerkender tilbuddet og respekterer den rådgivning og hjælp de unge søger. Ligesom forældre(fædre) fra Baba kan sparre med Ungdomsmodtagelserne om hvad de unge finder svært eller søger hjælp til og således kan klædes yderligere på i forældrerollen.

Baba- fordi far er vigtig kan støtte op om UNGDOMSMODTAGELSERNE på følgende måde:

Baba er en frivillig organisation og kan støtte med erfaring, netværk og sparring. Baba har allerede en del samarbejdspartnere og ser klart at Ungdomsmodtagelsen kan være én af disse.

Jeg giver UNGDOMSMODTAGELSERNE de varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen,

Asim Latif
Chef for Baba – fordi far er vigtig
Fonden for Socialt Ansvar